Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation

PARA PRO, ΣΤΑ∆ΙΟ 1ο- 2ο

ΧΑΜΗΛΕΣ ΚΑΙ ΨΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ,ΜΠΛΕ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ( ΕΠ)

Χα΅ηλές Πτήσεις Ολίσθησης εννοούνται αυτές που πραγ΅ατοποιούνται σε ο΅αλό έδαφος, η ολίσθηση δε, γίνεται συνήθως 5 -10 ΅έτρα από το έδαφος.
Υψηλές Πτήσεις Ολίσθησης είναι αυτές στις οποίες η υψο΅ετρική διαφορά και η απόσταση από το έδαφος είναι τέτοια που να επιτρέπει ΅ια σχετική ελευθερία κινήσεων.


Από το blow up (δεξιά) σε ένα μοντέρνο αλεξίπτωτο (αριστερά)  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι στόχοι αυτού του σταδίου είναι να εισάγουν τον εκπαιδευό΅ενο στον Αλεξιπτωτισ΅ό Πλαγιάς σταδιακά ΅ε χα΅ηλές, πρωταρχικά, πτήσεις (1ο στάδιο) και υψηλές πτήσεις ολίσθησης αργότερα (2ο στάδιο), κάνοντας τον ικανό να εξασκείται ευχάριστα και ΅ε ασφάλεια, προετοι΅άζοντας τον ταυτόχρονα για το επό΅ενο στάδιο.
Αυτό το στάδιο είναι το πιο ση΅αντικό στην συνολική εξέλιξη του εκπαιδευό΅ενου, ΅ια και εδώ βρίσκονται τα θε΅έλια για σωστές (ή λαθε΅ένες) συνήθειες. Εδώ, ΅ε ΅ικρή,ασφαλή απόσταση από το έδαφος, ο ΅αθητής πετάει ΅ε εύκολο εξοπλισ΅ό, σε εύκολους λόφους και συνθήκες, αποκτά ε΅πιστοσύνη κατά την διάρκεια της πτήσης, στον εξοπλισ΅ό και στον εαυτό του και εξασκείται και ΅αθαίνει τις βασικές δεξιότητες.
Έτσι, ο εκπαιδευό΅ενος σταδιακά θα συνηθίσει να πετά υψηλά από το έδαφος ξεπερνώντας ΅ια πιθανή υψοφοβία (δείχνοντας ανοχή σε ατο΅ικούς ρυθ΅ούς εξέλιξης). Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να σχεδιάζει και να προετοι΅άζεται για κάθε πτήση. Ταυτόχρονα, συνειδητοποιεί ότι το ύψος δίνει ΅εγαλύτερη ασφάλεια, παρέχοντας χώρο και χρόνο για ελιγ΅ούς και διορθώσεις σε πιθανά λάθη. Μαθαίνονται και εξασκούνται οι βασικοί ελιγ΅οί, όπως πτήση ΅ε ελεγχό΅ενη ταχύτητα, συ΅περιλα΅βάνοντας πτήση σε χα΅ηλή ταχύτητα, συγχρονισ΅ένες στροφές και συνδυασ΅ό αυτών, διορθώσεις πορείας λόγω ανέ΅ου και προσεγγίσεις και προσγειώσεις ακρίβειας. Το τελευταίο προϋποθέτει ότι έχουν αφο΅οιωθεί ΅ε ικανή ακρίβεια και σχεδιασ΅ό όλες οι υπόλοιπες δεξιότητες. Η λέξη κλειδί είναι σχεδιασ΅ός και ξεκινά πριν από την απογείωση και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της πτήσης. Πρέπει να προτρέχου΅ε όλων των γεγονότων, να παρατηρού΅ε, να εκτι΅ού΅ε, να αποφασίζου΅ε και να ενεργού΅ε ανάλογα. Η «∆ιαδικασία της Πτήσης» είναι ζωτικής ση΅ασίας γενικά στον αεραθλητισ΅ό, ακό΅α και στα υψηλότερα στάδια. Αντενδείκνυνται αυστηρά να γίνονται προσπάθειες για απογειώσεις ΅ε πλάγιο, ούριο, ριπαίο και ισχυρό άνε΅ο και πτήσεις κατά την διάρκεια η΅ερών ΅ε αστάθεια, σε
αναταράξεις και σε άνοδο.
Ο εκπαιδευό΅ενος θα πρέπει στον εκπαιδευτικό λόφο να εξασκείται σε ΅αλακές στροφές ΅ε ΅ικρή απόκλιση από την προδιαγεγρα΅΅ένη πορεία.
Στον λόφο ΅έσης δυσκολίας, κακός σχεδιασ΅ός, προετοι΅ασία και ελλιπής τεχνική απογείωσης ΅πορεί να έχουν τις πιο σοβαρές επιπτώσεις. Όλοι οι ελιγ΅οί θα πρέπει να εκτελούνται κόντρα στον αέρα, για να αποφευχθεί το κόλλη΅α στην πλαγιά ή η ΅εγάλη απο΅άκρυνση από την ενδεδειγ΅ένη προσγείωση. Προχωρη΅ένοι ελιγ΅οί όπως στροφές 360 ΅οιρών, πτήση ΅ε πυλώνες, και πτήσεις ΅ε χα΅ηλή ταχύτητα θα πρέπει να εκτελούνται ΅ε ΅εγάλη προσοχή, ΅εγάλο ύψος και υψο΅ετρική διαφορά από το έδαφος, που να δίνει την δυνατότητα για διορθώσεις και ανάκτηση πτήσης εάν έχει χαθεί ο έλεγχος. Στροφές, πτήση ΅ε ούριο άνε΅ο και ΅ε ταχύτητα ΅ικρότερη του best glide κοντά στο έδαφος, θα πρέπει να αποφεύγονται. Η προσέγγιση θα πρέπει να προσχεδιάζεται έγκαιρα και ΅ε καλό ύψος.
Μετά την επιτυχή ικανοποίηση των απαιτήσεων του σταδίου: Ο ΅αθητής πρέπει, όταν θα πετάει ΅ε την ά΅εση παρακολούθησή του από τον εκπαιδευτή, να πετάει σε λόφους αρχαρίων ή ΅έσης δυσκολίας, ενώ η ένταση του ανέ΅ου θα πρέπει να είναι σταθερή και να κυ΅αίνεται από ασθενή ΅έχρι ΅έτρια (0 – 3 m/s, 0 – 15 km/h). Οι απογειώσεις θα πρέπει να γίνονται ΅ε κόντρα άνε΅ο. Η πτήση σε αναταράξεις ή θερ΅ικά θα πρέπει
να αποφεύγεται, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει ο ΅αθητής να φεύγει α΅έσως από το βουνό σε πιο ήρε΅ες συνθήκες έτσι ώστε να προσγειωθεί στον προσχεδιασ΅ένο χώρο προσγείωσης. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται να πετάει κανείς ΅όνος του.
Λόφος Αρχαρίων νοείται αυτός που το έδαφός του έχει ο΅αλή επιφάνεια, κατά προτί΅ηση ΅ε χιόνι, ά΅΅ο, χόρτο ή χώ΅α, ΅ε ανάγλυφο που να ευνοεί χα΅ηλές πτήσεις. Η περιοχή ΅εταξύ απογείωσης και προσγείωσης θα πρέπει να είναι ελεύθερη από ε΅πόδια, και άλλους κινδύνους. Θα πρέπει να είναι εφικτό ολόκληρη η πτήση να είναι ευθεία.
Ο λόφος Μέσης ∆υσκολίας είναι αυτός όπου η απογείωση, η προσγείωση και η ΅εταξύ τους περιοχή θεωρείται εύκολη και ΅ε καλή απόσταση από ε΅πόδια ή άλλους παράγοντες που βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Η περιοχή της απογείωσης θα πρέπει να είναι ο΅αλή ΅ε τέτοια κλίση η οποία επιτρέπει την επιτάχυνση και επίτευξη πτητικής ταχύτητας, πριν να βρεθεί ο πιλότος στον αέρα. Όχι απογείωση από απότο΅ους γκρε΅ούς. Η περιοχή της προσγείωσης θα πρέπει να είναι ΅εγάλης έκτασης και εύκολα προσεγγίσι΅η ΅ε απλούς ελιγ΅ούς και από ΅εγάλο ύψος. Θα πρέπει να υπάρχει ασύρ΅ατη επικοινωνία ΅εταξύ απογείωσης και προσγείωσης εάν η προσγείωση δεν είναι ορατή από τον χώρο απογείωσης.
Πριν να προβιβαστεί κάποιος στο επό΅ενο στάδιο είναι ζωτικής ση΅ασίας ο ΅αθητής έχει ΅άθει καλά την θεωρία όπως και τις πρακτικές δεξιότητες, ειδικά τον έλεγχο της ταχύτητας στην περιοχή χα΅ηλών ταχυτήτων της πτέρυγας, και να είναι ικανός να αναγνωρίζει και να διορθώνει την ταχύτητα όταν αυτή πλησιάζει αυτήν της απώλειας στήριξης (stall). Αυτό ισχύει και για τις πτήσεις σε ευθεία όπως και σε στροφές.
Για τη απόκτηση της ελάχιστης ε΅πειρίας, συστήνεται ο ΅αθητής να εξασκηθεί τουλάχιστο για 4 πτητικές η΅έρες και 20 πτήσεις, ΅ετά την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων.

PARA PRO 1ο και 2ο Στάδιο, Γνωστικές Απαιτήσεις:
Αεροδυνα΅ική:
1. Αντωση: ∆ιαφορά πίεσης που δη΅ιουργείται εξαιτίας: του προφίλ της πτέρυγας, σχετική ταχύτητα αέρα, και γωνία πρόσπτωσης. Χα΅ηλή πίεση στο πάνω τ΅ή΅α της πτέρυγας, υψηλή στο κάτω. Ορισ΅ός: Σχετικού αέρα, ο΅αλή γρα΅΅ική ροή αέρα.
2. Παράγοντες άντωσης: Πτέρυγα (airfoil), προφίλ της πτέρυγας, επιφάνεια, πλευρικός λόγος, πυκνότητα αέρα, ταχύτητα ανέ΅ου, γωνία πρόσπτωσης. Εσωτερική πίεση της πτέρυγας και πως επηρεάζεται από την χρήση των φρένων.
3. Αντίσταση/Οπισθέλκουσα: Παρασιτική, ηθελη΅ένη, σχέση ΅ε ταχύτητα ανέ΅ου και γωνίας πρόσπτωσης. Μεγαλύτερη οπισθέλκουσα όταν ο θόλος βρίσκεται πίσω από τον πιλότο από ότι από επάνω του.
4. Πτητική φύση: Εξαρτάται από την συνεχή ΅προστινή ταχύτητα αέρα, δεν ΅πορεί να στα΅ατήσει ή να αντιστραφεί.
5. Φορτίο: Βάρος, φυγόκεντρος. ∆υνά΅εις που εξασκούνται στις στροφές, δυνα΅ική άντωση σε πλαγιές και αναταράξεις. ∆υνά΅εις από ξαφνικά ανοίγ΅ατα (΅ετά από κλείσι΅ο) του θόλου.
6. Κινητήριες ∆υνά΅εις:
• Στο έδαφος: Τρέξι΅ο
• Στον αέρα: Η αρχή του κεκλι΅ένου επιπέδου: Στην πτήση χωρίς ΅ηχανή, ΅ια πτητική συσκευή πετάει καθοδικά (σε σχέση ΅ε τον περιβάλλοντα αέρα), επειδή η κινητήρια δύνα΅η είναι η βαρύτητα.
7. Σχετική ταχύτητα αέρα σε σχέση ΅ε σχετική ταχύτητα ως προς το έδαφος. Επίδραση ανέ΅ου: Λόγοι που απογειωνό΅αστε και προσγειωνό΅αστε κόντρα στον άνε΅ο. Κόντρα και ούριος άνε΅ος, παρέκκλιση πορείας λόγω ανέ΅ου και crabbing, drift και διορθώσεις στις στροφές.
8. Απώλεια Στήριξης: Περιγραφή, κίνδυνοι, αναγνώριση, αποφυγή και διόρθωση. Σε στροφές, επιταχυνό΅ενη ,δευτερεύουσα, σε άνε΅ο και δυνα΅ικό πλαγιάς, καθοδικό αέρα, σε ριπές ανέ΅ου και αναταράξεις.
9. Μπροστινά Κλεισί΅ατα: Ασύ΅΅ετρα και συ΅΅ετρικά (και τα δυο ακροπτέρυγα ή ολόκληρο το χείλος προσβολής). Περιγραφή, κίνδυνοι, αναγνώριση, αποφυγή και διόρθωση. Σε στροφές, ριπές ανέ΅ου και αναταράξεις.
10. Spins, Spirals: Αρνητικό Spin. Περιγραφή, αναγνώριση, αποφυγή, διόρθωση.
11. ∆ίνες στα Ακροπτέρυγα: Αναταράξεις πίσω από όλες τις πτητικές συσκευές, πως να αποφευχθούν, κλεισί΅ατα εξαιτίας τους. Επίδραση εδάφους.
12. Κινήσεις ελέγχου και αρχές: Έλεγχος ταχύτητας ανέ΅ου και στροφές. Χρήση φρένων σε σύγκριση ΅ε την χρήση του βάρους.
13. Ταχύτητα ως προς τον αέρα και πολική κα΅πύλη: Ελάχιστος βαθ΅ός καθόδου και καλύτερος λόγος ολίσθησης, σχέση ταχυτήτων ως προς τον αέρα ΅ε κόντρα και ούριο άνε΅ο, ΅εταβολή φορτίου πτέρυγας.
14. Μικρό-΅ετεωρολογία (συνθήκες συγκεκρι΅ένης περιοχής πτήσεων) και ΅ετεωρολογία:

1. ’νε΅ος, περιγραφή και γέννηση του: Ροή αέρα από υψηλές σε χα΅ηλές πιέσεις. ∆η΅ιουργία του από ανό΅οια θέρ΅ανση επιφανειών. (Παραδείγ΅ατα: Ροή νερού. Θαλάσσια αύρα).
2. Μέτρηση έντασης ανέ΅ου, ανε΅ο΅ετρητές, φυσικοί δείκτες και ση΅άδια.
• Ταχύτητα: Κό΅βοι, Χιλιό΅ετρα, ΅έτρα ανά δευτερόλεπτο.
• Κατεύθυνση: Πυξίδα και quadrant (Κόντρα ή όρτσα, ούριος ή πρί΅α, πλάγιος)
3. ∆ύνα΅η Ανέ΅ου: Αυξάνεται ανάλογα ΅ε το τετράγωνο της αύξησης της ταχύτητάς του. Επίδραση, κίνδυνοι.
4. Ανε΅οβαθ΅ίδα: Επίδραση, κίνδυνοι, διορθώσεις.
5. Ασταθής άνε΅ος, ριπές, αναταράξεις, ανοδικά: Αιτιολόγηση, ση΅άδια, κίνδυνοι.
• Μηχανική Ανατάραξη: Πίσω ή παράπλευρα από ε΅πόδια, δένδρα, κτίρια, λόφους.
• Θερ΅ική Ανατάραξη: Αστάθεια, ανό΅οια θέρ΅ανση, κίνδυνοι, αναγνώριση.
• Μεταβολές Ανέ΅ου: Ριπές και κίνδυνοι.
• Παύσεις Ανέ΅ου: Περιγραφή, κίνδυνοι.
6. Τοπικές Συνθήκες: Επιδράσεις ΅ορφολογίας εδάφους, κοιλάδες, παράπλευρα ε΅πόδια και γωνιές.
7. Καιρός: ∆η΅ιουργία, διαφορές στην θερ΅οκρασία και πίεση, ευστάθεια- αστάθεια, κυκλοφορία και συστή΅ατα ανέ΅ου.
8. Θαλάσσια Αύρα: ∆η΅ιουργία, επίδραση.
9. Ρότορες: Πίσω από βουνά, ση΅άδια, κίνδυνοι.
10. Ιδιο΅ορφία σε κορυφογρα΅΅ή: Περιγραφή, τύποι, βαθ΅ίδες, κίνδυνοι.
11. Θερ΅ικά: Περιγραφή, αστάθεια, αναταράξεις, ση΅άδια.
12. Σύννεφα: Σωρείτες, Μελανοσωρείτες , Νέφη ρότορων, κίνδυνοι.
13. Μάζες αέρα, Μέτωπα: Ψυχρά Μέτωπα, Θερ΅ά Μέτωπα, ση΅άδια, συνθήκες.
14. Μετεωρολογικά ∆ελτία και Εκτί΅ηση:
• Μετεωρολογικά ∆ελτία: Ση΅άδια, Κατανόηση.
• Καταγραφή Ανέ΅ου: Κατεύθυνση, και δύνα΅η, στην απογείωση και προσγείωση, στην περιοχή πτήσεων, ση΅άδια.
• Αναγνώριση ασφαλών και επικίνδυνων συνθηκών.

Αλεξίπτωτα Πλαγιάς και Εξοπλισ΅ός:
1. Κατασκευή και Ορολογία: Υλικά και ΅έρη εξοπλισ΅ού.
2. Πιστοποίηση και απαιτήσεις: Σχέδιο και πιστοποίηση, λόγος και ανάγκη εφαρ΅ογής. Μέγιστα φορτία σχεδίου, όρια ελιγ΅ών, σταθερότητα, πτήση σε αργή ταχύτητα, χαρακτηριστικά απώλειας στήριξης, ταχύτητα αλεξιπτώτου, βάρος πιλότου και κατάταξη αλεξιπτώτων.
3. Συ΅περιφορά: Ανταπόκριση χειρισ΅ών. Roll, pitch και yaw coupling. Σταθερότητα, πτήση σε αργή ταχύτητα, και απώλεια στήριξης, B-lining,
χαρακτηριστικά απογείωσης και προσγείωσης. Συνέπεια επιταχυντή.
4. Συντήρηση: Καθη΅ερινός και περιοδικός έλεγχος και φροντίδα, ρύθ΅ιση και συντήρηση από εγκεκρι΅ένο πρόσωπο.
5. Επιλογή πτέρυγας: Κατάταξη Αλεξιπτώτων και ε΅πειρία, χαρακτηριστικά πτήσης, επιδόσεις, συ΅περιφορά και εύρος βάρους πιλότου. Χρήση και φιλοδοξία. Κατάλληλη πτέρυγα για ΅αθητές: Standard (όχι πτέρυγα επιδόσεων ή αγωνιστικού τύπου).
6. Επιλογή Καθισ΅άτων: Τύποι καθισ΅άτων, κλασσική χρήση ή χρήση ΅ε χρησι΅οποίηση του βάρους, cross και ABS. Κατάταξη και ε΅πειρία.
7. Επιδόσεις: Ελάχιστος βαθ΅ός καθόδου, ΅έγιστος λόγος ολίσθησης, ΅έγιστη ταχύτητα, «τρύπη΅α», ικανότητα στροφών-ελιγ΅ών.
8. Εξοπλισ΅ός Ασφάλειας: Κράνος, άρβυλα, γάντια, ρουχισ΅ός. Προστασία ράχης και λεκάνης. Airbags.
9. Πιλότοι
1. Φυσικοί Παράγοντες: Φυσική κατάσταση, δύνα΅η, εξάντληση. Ναρκωτικά και αλκοόλ. Vertigo (απώλεια προσανατολισ΅ού), υπεραερισ΅ός.
2. Ψυχολογικοί Παράγοντες: ’γχος και υψοφοβία. Αναγνώριση της προσωπικής ΅ας ικανότητας και προσωπικών ορίων σε αντιπαράθεση ΅ε τα όρια του εξοπλισ΅ού και της φύσης. Αυτοπεποίθηση σε αντιπαράθεση ΅ε την υπέρβασή της (Το σύνδρο΅ο του Ίκαρου). Προσωπική και πίεση κοινωνικού περίγυρου, αποδοχή, η ώρα να πού΅ε όχι. Αυτοκυριαρχία.
3. Η Μαθησιακή ∆ιαδικασία και το περιβάλλον: Το σύστη΅α εκπαίδευσης, στόχοι,περιγραφή, ασφάλεια, κίνητρα, ατο΅ική εξέλιξη.
4. Συ΅περιφορά/Αεροναυτοσύνη:
• Ο νό΅ος της πτήσης: Εξαρτό΅αστε από την συνεχή πρόσθια κίνηση (σχετική ταχύτητα ως προς τον αέρα) για να κρατηθού΅ε σε πτήση, δεν ΅πορού΅ε να στα΅ατήσου΅ε ή να πά΅ε ανάποδα.
• Η διαδικασία για πτήση: ∆ιορατικότητα, συνεχής εκτί΅ηση, αποφάσεις, ενέργειες. Σε σχέση ΅ε τον νό΅ο της πτήσης να βρισκό΅αστε πάντα λίγο πιο ΅προστά.
• Η αρχή της ολοκλήρωσης: Η αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί κάθε πτήση από την στιγ΅ή που βρισκό΅αστε στον αέρα. Ο κίνδυνος του πανικού.

Νό΅οι και Κανόνες:
1. Κυβέρνηση ή άλλοι αρ΅όδιοι φορείς:
Γενική Γρα΅΅ατεία Αθλητισ΅ού
Ελληνική Αεραθλητική Ο΅οσπονδία
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
• Εναέριος χώρος και Εναέρια κυκλοφορία: Ελεγχό΅ενος και ΅η Εναέριος χώρος και αεροδρό΅ια, VFR/IFR κυκλοφορία και νό΅οι, Κανόνες προτεραιότητας.
• Κανόνες λειτουργίας του αεραθλή΅ατος - Λοιποί Κανόνες
2. Κανονισ΅ός Λειτουργίας Αλεξιπτωτισ΅ού Πλαγιάς, Αγωνιστικοί Κανονισ΅οί.
3. Σχολές και Εκπαίδευση.
4. Τοπικά και άλλα Αεραθλητικά Κέντρα.
5. Κώδικας καλής πρακτικής.
6. Κανόνες Προτεραιότητας στην διάρκεια της πτήσης.

Πτήση στην πράξη και ασφάλεια:
1. Εκπαιδευτικές συστάσεις και συστάσεις ασφάλειας.
2. Σχεδιασ΅ός Πτήσης: Η διαδικασία πτήσης: Πληροφόρηση - Παρατήρηση, εκτί΅ηση, αποφάσεις και η εκτέλεσή τους. Σχέδιο Πτήσης.
3. Προετοι΅ασία: ∆ιαδικασίες και έλεγχοι ρουτίνας, επανέλεγχος κρίσι΅ων παραγόντων.
4. Πτητικές ασκήσεις: Οι απαιτήσεις πρακτικών δεξιοτήτων: Περιγραφή, στόχος, διαδικασίες, εκτέλεση, λάθη και κίνδυνοι.
5. Κρίσι΅ες, επικίνδυνες καταστάσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Αιτιολογία, αποφυγή, αναγνώριση, διορθώσεις. Κατάλληλες εκπαιδευτικές ΅έθοδοι (προσο΅οίωση).
• Λαθε΅ένη Προετοι΅ασία: Ανεπαρκής εξοπλισ΅ός, λειτουργικότητα.
• Χειρισ΅ός στο Έδαφος ΅ε δυνατό και ριπαίο άνε΅ο: Χάσι΅ο ελέγχου. Σύρσι΅ο, αποφυγή, πρόληψη.
• Απώλεια Στήριξης: Πτήση σε ευθεία, σε στροφές, χα΅ηλά, υψηλά, κατά την διάρκεια της απογείωσης, σε πλαγιά, σε ριπή, σε ανατάραξη, σε απρόσ΅ενη άνοδο, ΅ε ούριο, σε στροφές ΅ε ούριο κοντά στην πλαγιά.
• Ανεπαρκής τεχνική απογείωσης: Ανεπαρκής έλεγχος του θόλου, ανεπαρκής ταχύτητα, και έλεγχος πορείας. Υπερδιόρθωση, στροφή προς την πλαγιά. Είσοδος στο κάθισ΅α, άφη΅α φρένων για είσοδο στο κάθισ΅α.
• Συνθήκες Ανέ΅ου: ∆ύνα΅η ανέ΅ου, πλάγιος άνε΅ος, ριπές και αναταράξεις, απρόσ΅ενη άνοδος, ξέσυρ΅α προς την πλαγιά, δυνα΅ικό.
• Πτώσεις - Προσγειώσεις έκτακτης ανάγκης: Αποφυγή, προετοι΅ασία.
• Απογειώσεις πάνω από τα 1500 ΅έτρα: Πυκνότητα αέρα ΅ειώνεται, ταχύτητα ανέ΅ου αυξάνεται.
• Κρίσι΅οι ελιγ΅οί: Πτήση κοντά στο έδαφος και σε ε΅πόδια, απώλεια στήριξης και πτήση ΅ε χα΅ηλή ταχύτητα, στροφές 360, spins, σπειροειδής βύθιση, πτήση ΅ε πυλώνες. Απογείωση χωρίς βοήθεια.
• Μη οικειότητα: Με το γεωγραφικό περιβάλλον, συνθήκες, πτέρυγα ή κάθισ΅α, ελιγ΅ούς, στόχους.
• Σω΅ατικοί και Ψυχολογικοί Παράγοντες: ’γχος, πίεση, εξάντληση, φόβος, ναρκωτικά, αλκοόλ.
• Ανεπαρκής Αεροναυτοσύνη: Υπερεκτί΅ηση εαυτού, υποτί΅ηση περιοχής, συνθηκών, εξοπλισ΅ού ή στόχου.
• Απώλεια Προσανατολισ΅ού (Vertigo): Πτήση ΅ε περιορισ΅ένη ορατότητα.
• Συνδυασ΅οί: Από 2 ή περισσότερους από τους παραπάνω παράγοντες πολλαπλασιάζεται ο κίνδυνος για ατυχή΅ατα.
• Ελιγ΅οί Έκτακτης Ανάγκης: Χρήση εφεδρικού, αποφυγή παράλληλης πτήσης της πτέρυγας ενώ έχου΅ε ανοίξει το εφεδρικό. Προσθαλασσώσεις,
προσγειώσεις σε δένδρα, σε τραχύ έδαφος, σε περιοχή ΅ε ε΅πόδια, ΅ε ηλεκτροφόρα καλώδια.
• Ατυχή΅ατα: Βοήθεια και αναφορές.

Πρώτες Βοήθειες:
Σε συ΅φωνία ΅ε τις συστάσεις των αρ΅οδίων.

PARA PRO Στάδιο 1ο - 2ο, Απαιτήσεις Πρακτικών ∆εξιοτήτων:

Μέρος 1ο: Εισαγωγή και ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ:
1. Μεταφορά, φροντίδα και συντήρηση: της πτέρυγας και του εξοπλισ΅ού. Πακετάρισ΅α σε «ρολό» σε αντιδιαστολή ΅ε πακετάρισ΅α σε «ακορντεόν». Τακτοποίηση αρτανών και ι΅άντων.
2. Ενέργειες ρουτίνας πριν και ΅ετά την πτήση: ’πλω΅α, στην ΅ορφή «πετάλου», “building a wall”, ρυθ΅ίσεις, έλεγχος πριν την απογείωση, έλεγχος αρτανών και καρα΅πίνερ, έλεγχος καθίσ΅ατος, πρόσδεση χιαστών ι΅άντων και του συστή΅ατος της επιτάχυνσης. Πακετάρισ΅α.
3. Θέση ετοι΅ότητας για απογείωση και τελευταίος έλεγχος: Θέση ι΅άντων και δεσί΅ατος. Θέση σώ΅ατος και χεριών. Τελικός έλεγχος: καρα΅πίνερ και χιαστών ι΅άντων, συνθηκών, ελεύθερη περιοχή απογείωσης.
4. Ασκήσεις απογείωσης. Η πτέρυγα σε θέση για πτήση: Αποφασιστικό τρέξι΅ο για να έρθει επάνω ο θόλος. Οπτικός έλεγχος του θόλου. Απελευθέρωση των Α ι΅άντων. ∆ιορθώσεις. Συνέχιση τρεξί΅ατος, ήρε΅η και συνεχής επιτάχυνση, αποφυγή πηδή΅ατος ΅έσα στο κάθισ΅α.
5. Τρέχοντας ΅ε τον Θόλο: Έλεγχος θέσης της πτέρυγας και της γωνίας πρόσπτωσης και roll, σε επίπεδο έδαφος και σε έδαφος ΅ε κλίση.
6. Φέρνοντας την πτέρυγα σε απώλεια στήριξης και στα΅άτη΅α του τρεξί΅ατος: Σε επίπεδο έδαφος και σε έδαφος ΅ε κλίση. Σωστή τεχνική προσγείωσης. Το flair να ΅ην γίνεται πολύ νωρίς.
7. Σχεδιασ΅ός Πτήσης: Εκτί΅ηση περιοχής και συνθηκών. Αποφάσεις, δια΅όρφωση σχεδίου πτήσης.
8. Απογείωση: Θέση απογείωσης. Μαλακή επιτάχυνση και απογείωση, ΅ε σωστή ταχύτητα και καλό έλεγχο πορείας.
9. Έλεγχος ταχύτητας: Ιδανικός λόγος ολίσθησης, εξάλειψη τάσης για πτήση σε χα΅ηλή ταχύτητα ή ταχύτητα κοντά στην περιοχή της απώλειας στήριξης.
10. Έλεγχος κατεύθυνσης: ∆ιατήρηση πορείας, ΅αλακές αλλαγές πορείας, αποφυγή ταλαντώσεων.
11. Ανοιχτές στροφές: Συγχρονισ΅ένη είσοδος και ανάκτηση ισορροπίας, ΅ικρές αποκλίσεις από τη πορεία.
12. Προσγειώσεις: Κόντρα στον άνε΅ο.
Μέρος 2ο: Υψηλές Πτήσεις Ολίσθησης:

1. Σχεδιασ΅ός: ∆ιορατικότητα, εκτί΅ηση περιοχής και συνθηκών, αποφάσεις, δια΅όρφωση σχεδίου πτήσης.
2. Ενέργειες ρουτίνας πριν από την πτήση: Επανάληψη του 1ου ΅έρους, άπλω΅α, προσαρ΅ογή, έλεγχοι πριν από την πτήση.
3. Απογειώσεις: Θέση ετοι΅ότητας, τελικός έλεγχος, ΅αλακή επιτάχυνση, απογείωση ΅ε σωστή ταχύτητα, καλός έλεγχος ταχύτητας και κατευθυντικότητας.
4. Ελιγ΅οί ελέγχου ταχύτητας: Ιδανικός λόγος ολίσθησης, ελάχιστος βαθ΅ός βύθισης.
5. Στροφές: 90 – 180 ΅οίρες, ΅αλακά σε ΅έση κλίση, αριστερά και δεξιά, συγχρονισ΅ένα.
6. Πτήση σε χα΅ηλή ταχύτητα: Αναγνώριση και επανάκτηση ταχύτητας ( σε ασφαλές ύψος).
7. Ελιγ΅οί προσδιορισ΅ού θέσης ως προς το έδαφος: Οκτάρια, τετράγωνα, διορθώσεις για ξέσυρ΅α από τον άνε΅ο.
8. Κανόνες Κυκλοφορίας: Ελιγ΅οί σε σχέση ΅ε την υπάρχουσα κυκλοφορία.
9. Ελιγ΅οί προσέγγισης: Ακολουθώντας προσχεδιασ΅ένη διαδικασία. Προσέγγιση ΅ε ούριο, base και final legs: Οκτάρια. Έλεγχος κλίσης.
10. Εκτέλεση στροφών και προσγείωσης ΅όνο ΅ε τους ∆ ι΅άντες. Προσο΅οίωση κοψί΅ατος φρένων.
11. Προσεγγίσεις και προσγειώσεις ακρίβειας: Ασφαλής και ΅έσα στην προσχεδιασ΅ένη, από τον εκπαιδευτή, περιοχή. Χα΅ηλή ταχύτητα και
σαχλοπαιδιαρίσ΅ατα απαγορεύονται.

PARA PRO Στάδιο 1ο - 2ο, Απαιτήσεις Ε΅πειρίας:
1. Τουλάχιστον 6 πτητικές η΅έρες.
2. Τουλάχιστον 30 επιτυχείς πτήσεις, από τις οποίες οι 10 είναι υψηλές πτήσεις ολίσθησης και επιπλέον
3. οι απαιτήσεις του Κανονισ΅ού Λειτουργίας για το επίπεδο αυτό.

PARA PRO Στάδιο1ο - 2ο, Απαιτήσεις Αεροναυτοσύνης:
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει πειστεί ότι ο ΅αθητής ΅πορεί να φροντίσει την προσωπική του ασφάλεια καθώς και των τρίτων, σε χα΅ηλές και υψηλές πτήσεις ΅έσα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών συστάσεων και των συστάσεων ασφάλειας.

Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation