Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation

PARA PRO, ΣΤΑ∆ΙΟ 3ο

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΙΛΟΤΟΣ ΛΕΣΧΗΣ (ΠΛ)

∆υνα΅ικό στο Βασικό επίπεδο νοείται το δυνα΅ικό σε εύκολο βουνό ή θερ΅ικές συνθήκες, χωρίς ριπές ή αναταράξεις, ΅ε καλή απόσταση από την πλαγιά, ε΅πόδια και συνωστισ΅ό.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι στόχοι αυτού του σταδίου είναι να εισάγουν τον εκπαιδευό΅ενο στην πτήση σε δυνα΅ικό και να εκπαιδευτεί έτσι, ώστε να ΅πορεί να εξασκείται και να χαίρεται πτήσεις σε δυνα΅ικό, ΅ε ασφάλεια. Επίσης θα πρέπει να γαλουχηθεί σε Πιλότο ΅ε την ικανότητα να λειτουργεί ΅ονάχος ΅ε ασφάλεια και να επω΅ιστεί την ευθύνη της περαιτέρω εξέλιξής του.
Η πτήση σε ∆υνα΅ικό ε΅περιέχει από ΅όνη της πολλά στάδια, ΅ε αυξανό΅ενη δυσκολία, από εύκολες συνθήκες και ελιγ΅ούς ΅ε ΅εγάλο περιθώριο ασφάλειας, σε οριακές ή ακραίες συνθήκες ΅ε ελάχιστα περιθώρια ασφάλειας. Όταν ένας Πιλότος κατακτά την «Τέχνη της πτήσης», φαίνεται, και σε ορισ΅ένο βαθ΅ό είναι, αρκετά απλή. Αυτό βέβαια, δεν πρέπει να παρανοηθεί και να νο΅ίζου΅ε ότι είναι εύκολος στόχος.
Ελλιπής γνώση, κακή εκτί΅ηση, κακός χειρισ΅ός, άγνοια ή πειρα΅ατισ΅ός ΅πορούν εύκολα να καταλήξουν σε σοβαρό ατύχη΅α. Στην διάρκεια αυτού του σταδίου υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερο χρόνο εξάσκησης, και οι χειρισ΅οί κατά την διάρκεια της πτήσης αυτο΅ατοποιούνται.
Ταυτόχρονα ό΅ως υπάρχει ΅ικρότερο περιθώριο για λάθη. Καταλαβαίνου΅ε λοιπόν, ότι είναι πολύ ση΅αντική η προοδευτική εξέλιξη. Η πτήση σε δυνα΅ικό απαιτεί προσεκτική προετοι΅ασία, καλό σχεδιασ΅ό και ικανότητα για ά΅εσους και σωστούς ελιγ΅ούς. Είναι ιδιαίτερα ση΅αντικό η τεχνική απογείωσης και ο έλεγχος του θόλου σε χα΅ηλή ταχύτητα, να βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ο Πιλότος θα πρέπει να έχει την ικανότητα να εκτελεί συγχρονισ΅ένες στροφές, ΅ε την ελάχιστη απώλεια ύψους, συχνά σε οριακές καταστάσεις κοντά στην πλαγιά, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει την παρέκκλιση της πορείας του λόγω του ανέ΅ου και της υπάρχουσας κυκλοφορίας,τηρώντας τους ισχύοντες κανόνες προτεραιότητας. Τέλος, είναι ση΅αντικό να ΅πορεί να αναγνωρίζει τα διάφορα είδη κλεισι΅άτων του θόλου και να εκτελεί ά΅εσα τις σωστές ενέργειες για την επανόρθωση του στα πρώτα κιόλας ση΅άδια του επερχό΅ενου κλεισί΅ατος, ΅ε την ελάχιστη απώλεια ύψους και ελέγχου.
Για να γίνει κάποιος ΠΙΛΟΤΟΣ 4ου σταδίου: Θα πρέπει να εξελιχθεί περισσότερο, ΅ε δεδο΅ένο ότι έχει ακό΅α πολλά να ΅άθει για να αξιοποιήσει όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες. Θα του δίνονται δυνατότητες που θα απαιτούν ιδιαίτερα καλή ΑΕΡΟΝΑΥΤΟΣΥΝΗ, ε΅περιέχοντας την αυτοπειθαρχία και προσοχή. Πολύ συχνά δεν θα του το επιτρέπουν οι συνθήκες να πετά ή αντίθετα να πετά ΅ε ΅εγάλα περιθώρια ασφάλειας. Το θέ΅α είναι να δείξει κάποιος ότι είναι ικανός να αναλάβει τις ευθύνες του και να έχει γνώση των προσωπικών όπως και των άλλων τα όρια.
Ο εκπαιδευτής δεν θα είναι πια υπεύθυνος. Αυτό θέτει σε ΅εγάλη πίεση την προσωπικότητα του.
Αυστηρή προειδοποίηση θα πρέπει να δίνεται για να αποφευχθεί η πιο γοργή εξέλιξη του πιλότου από ότι ενδείκνυνται. Στη περίπτωση αυτή χαρακτηριστικά όπως υπέρ-ε΅πιστοσύνη στις δυνά΅εις του, έλλειψη προσοχής, άγνοια, προδιάθεση για ρίσκο, κακή εκτί΅ηση συνθηκών και έλλειψη ικανοτήτων δια΅ορφώνονται σε συνήθειες. Ο πιλότος θα πετά ΅ε ισχυρότερο αέρα και ΅ικρότερα περιθώρια για λάθη από τα προηγού΅ενα στάδια. Ακό΅α και πριν την απογείωση ΅πορούν να συ΅βούν ατυχή΅ατα. Ελλιπής τεχνική απογείωσης, κακός έλεγχος του θόλου ή απογείωση
χωρίς το «Ιδανικό για το επίπεδο του» Αλεξίπτωτο Πλαγιάς ΅πορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες. Πρέπει να υπάρχει βοήθεια από έ΅πειρα «χέρια» στην περίπτωση που επικρατεί δυνατός ή ριπαίος άνε΅ος. Ακό΅α, θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για την πιθανότητα της ξαφνικής και γοργής αλλαγής των συνθηκών. Ισχυρός άνε΅ος και αναταράξεις ΅πορεί να φέρουν κάποιον σε δύσκολη θέση, ή να παρασυρθεί σε επικίνδυνη ή άγνωστη περιοχή. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται να πετά κάποιος ΅όνος. Επιπρόσθετα εφιστού΅ε την προσοχή για το λεγό΅ενο σύνδρο΅ο του «΅έσου
επιπέδου» ή σύνδρο΅ο του «Ίκαρου», που ση΅αίνει ότι είναι εύκολο να νο΅ίσει κάποιος ότι τα ξέρει όλα και να ΅ην αναγνωρίζει τα προσωπικά του όρια ή αυτά του εξοπλισ΅ού του. (Είναι γνωστό σε όλους ΅ας, ότι ο πρώτος που σκοτώθηκε από αυτή την στάση ήταν ο Ίκαρος).
Ο Εκπαιδευό΅ενος (πριν την ολοκλήρωση του 3ου σταδίου) θα πρέπει να πετά ΅όνο όταν: Η παρουσία του Εκπαιδευτή είναι δεδο΅ένη, σε εύκολες και ήρε΅ες συνθήκες, ΅ε ευρεία ανοδική ζώνη ή σε ήρε΅ες θερ΅ικές συνθήκες. Θα πρέπει να προσέχει να ΅ην στρίβει πριν πάρει την τελική πτητική θέση ΅ε καλό έλεγχο της ταχύτητας και διεύθυνσης της πτέρυγας. ∆εν θα πρέπει να προσπαθεί να ξανα΅πεί σε ανοδική ζώνη εάν την έχει χάσει. Η πτήσεις σε δυνα΅ικό ΅ε οριακή άνοδο, δυνατό άνε΅ο (πάνω από 7m/s, 25km/h), σε αναταράξεις, απογειώσεις από απότο΅ους γκρε΅ούς, απογειώσεις ΅ε πλάγιο άνε΅ο, top landings ή προσγειώσεις στην πλαγιά του βουνού δεν επιτρέπονται. Από την στιγ΅ή που όλες οι απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί ο πιλότος θα ΅πορεί να πετά ελεύθερα ΅έσα στα πλαίσια που εξασφαλίζουν την ασφάλεια, εάν και εφόσον δεν απαιτείται από νό΅ους ή κανονισ΅ούς διαφορετικό επίπεδο. Ο πιλότος θα έχει την ευθύνη να αναζητά περαιτέρω εκπαίδευση όταν θα είναι αναγκαίο. Συνιστάται αρχικά
να ισχύουν οι κανόνες για τους εκπαιδευό΅ενους σαν οδηγία για ασφαλές πτήσεις. Μόνο οι έ΅πειροι Πιλότοι ΅πορούν να πετούν σε απαιτητικές καταστάσεις κοντά στην κορυφογρα΅΅ή, σε οριακές, δυνατές συνθήκες ή συνθήκες ΅ε αναταράξεις, ή ΅ε ΅εγάλο συνωστισ΅ό αεραθλητών.
Πριν να προχωρήσει κάποιος Πιλότος σε υψηλότερο στάδιο θα πρέπει να έχει αποκτήσει ΅ια ποικιλία ε΅πειριών σε διαφορετικές περιοχές και συνθήκες. Η διαδικασία της πτήσης πρέπει να έχει αυτο΅ατοποιηθεί, έτσι ώστε οι αντιδράσεις να είναι γρήγορες και σωστές σε διάφορες συνθήκες - ασκήσεις που θα πρέπει να έχει ΅άθει.
Συστήνεται σαν προϋπόθεση υψηλότερου σταδίου οι 20 ώρες πτήσης και 50 πτήσεις.

PARA PRO Στάδιο 3ο, Γνωστικές Απαιτήσεις:
Αεροδυνα΅ική:

1. Επανάληψη της θεωρίας του 2ου Σταδίου.
2. Απώλεια Στήριξης και Κλεισί΅ατα: Στην απογείωση, σε ριπές, σε αναταράξεις. Σε δυνα΅ικό πλαγιάς. Στροφές σε δυνα΅ικό πλαγιάς. Σε ανε΅οβαθ΅ίδα. Στρίβοντας ΅ε ούριο. ∆ευτερογενείς απώλειες στήριξης.
3. Πολική Κα΅πύλη: Επίδοση. Υπολογισ΅ός της γωνίας ολίσθησης και ελάχιστου ρυθ΅ού βύθισης ΅ε αντίστοιχες ταχύτητες: Με κόντρα και ούριο άνε΅ο, σε άνοδο και κάθοδο. Σε σχέση ΅ε το φορτίο της πτέρυγας, πυκνότητα αέρα, στροφές.
4. Επίδραση Ανέ΅ου: Παρέκκλιση πορείας λόγω ανέ΅ου και πλαγιολίσθηση, ξέσυρ΅α και διορθώσεις στις στροφές. Κόντρα και ούριος άνε΅ος, διείσδυση.
5. Στρόβιλοι στα Ακροπτέρυγα: Πίσω από άλλα αλεξίπτωτα, αεροπλάνα, ελικόπτερα.

Μετεωρολογία:
1. Επανάληψη της θεωρίας του 2ου σταδίου.
2. Η Ένταση του Ανέ΅ου: Αυξάνεται ανάλογα ΅ε το τετράγωνο της αύξησης της ταχύτητας του ανέ΅ου. Συνέπειες και κίνδυνοι. Στο έδαφος, στην απογείωση, στον αέρα, στην προσγείωση.
3. ∆υνα΅ική ’νοδος:
• Παράγοντες: ∆ια΅όρφωση και κλίση της πλαγιάς, διεύθυνση του ανέ΅ου και ταχύτητα.
• Στοιχεία: Οριζόντια και κάθετα, κλίση, επιτάχυνση, ΅έγιστη άνοδος, ΅έγιστος κόντρα άνε΅ος.
• Επικίνδυνες Συνθήκες και Περιοχές: Υπήνε΅α, αναταράξεις, ρότορες, σφοδρές κλίσεις και άνε΅οι. ’νε΅οι που ενισχύονται γοργά.
• Ασφαλείς και καλές γενικότερα συνθήκες: Επάνω και ΅προστά από την κορυφογρα΅΅ή.
4. Κύ΅ατα όρους (Waves):
• Παράγοντες: Έδαφος, κατεύθυνση και ταχύτητα ανέ΅ου.
• Ση΅άδια: ’νε΅ος στα υψηλά ατ΅οσφαιρικά στρώ΅ατα, φακοειδή σύννεφα, σύννεφα από ρότορες.
• Κίνδυνοι: Ρότορες, διείσδυση, ισχυρή άνοδος, σε υψηλό υψό΅ετρο, υποξία,κρύο.
5. Θερ΅ικά:
• Παράγοντες: Αστάθεια, κύκλος θερ΅ικών, έδαφος, λιακάδα, θέρ΅ανση.
• Ση΅άδια: Μεγάλη ΅είωση θερ΅οκρασίας ΅ε το υψό΅ετρο, αλλαγές ανέ΅ου, παύσεις και ριπές ανέ΅ου, σωρείτες.
• Κίνδυνοι: Ριπές και αναταράξεις, δυνατές lift gradients, pitch ups και downs.
• Ασφαλείς και γενικότερα συνθήκες: Μεγάλα Θερ΅ικά, ήρε΅η και ΅έτρια ανε΅οβαθ΅ίδα, ασθενείς ΅ε ΅έτριους ανέ΅ους.
6. ’νοδος λόγω έλευσης Μετώπου: Περιγραφή ψυχρού ΅ετώπου.
• Παράγοντες: Αέριες Μάζες, από υψηλές σε χα΅ηλές πιέσεις, αστάθεια.
• Ση΅άδια: Σωρείτες, ΅ετακινού΅ενα νέφη, squall lines, αλλαγή διεύθυνσης ανέ΅ου, πτώση - άνοδος θερ΅οκρασίας.
• Κίνδυνοι: ’νε΅ος στα υψηλά ατ΅οσφαιρικά στρώ΅ατα, αλλαγές αέρα και ριπές, ισχυρή άνοδος, αναταράξεις.
7. Νέφη: Σωρείτες, Μελανό σωρείτες, cap clouds, νέφη από ρότορες, stratus clouds, φακοειδή νέφη.
8. Μετεωρολογικά ∆ελτία: Πραγ΅ατικά (των συνθηκών εκείνης της στιγ΅ής) METAR , δελτία πρόγνωσης (TAF), χάρτες. Που ΅πορού΅ε να έχου΅ε πρόσβαση σε αυτά, ερ΅ηνεία τους.
9. Ση΅άδια Καιρού: ∆ιαβάζοντας τον καιρό στο έδαφος και αέρα:
• Μετρήσεις: Ανέ΅ου, ατ΅οσφαιρικής πίεσης, ατ΅οσφαιρικής σταθερότητας.
• Νέφη: Σχετιζό΅ενος καιρός και συνθήκες.
• ’νε΅ος: ∆ιαβάζοντας, καταλαβαίνοντας τον άνε΅ο, ση΅άδια - δείκτες ανέ΅ου.

Οι Πτέρυγες και ο υπόλοιπος εξοπλισ΅ός:
1. Επανάληψη της θεωρίας του 2ου σταδίου.
2. Σχεδιαστικοί Παράγοντες: Αξιοπλοι΅ότητα, επιδόσεις, συ΅περιφορά.
3. Συντήρηση: Καθη΅ερινός και Περιοδικός έλεγχος και φροντίδα, επισκευές.
4. Ρυθ΅ίσεις: Για ΅έγιστες επιδόσεις στις υπάρχουσες συνθήκες.
5. Όργανα: Βαριό΅ετρα, υψο΅ετρητές, ανε΅ό΅ετρα.
6. Ρουχισ΅ός και Εξοπλισ΅ός: Για αντοχή, υψηλό ύψος και ψύχος.
7. Επιλογή της Πτέρυγας: Κατάλληλη κατηγορία πτέρυγας για το δεδο΅ένο επίπεδο των Πιλότων: Κατηγορία Standard (όχι πτέρυγα επιδόσεων ή αγωνιστική).
Προετοι΅ασία για Αεραθλητές (Στάδιο 4ο και 5ο):
1. Επανάληψη της θεωρίας του 2ου σταδίου.
2. Ο Πιλότος σε αυτοκυριαρχία: Αεροναυτοσύνη, χαρακτηριστικά, δεξιότητες, ευθύνες, κυριαρχία και έλεγχος. Αφο΅οιώνοντας την φύση και την διαδικασία της πτήσης.
3. Φυσικοί Παράγοντες: Απώλεια προσανατολισ΅ού, υποξία, ψύχος, εξάντληση.

Νό΅οι και Κανόνες:
1. Επανάληψη της θεωρίας του 2ου σταδίου.
2. Ο Εναέριος χώρος και ο συνωστισ΅ός στον αέρα:
• Ελεγχό΅ενος Εναέριος χώρος και αεροδρό΅ια: Ζώνες Ελέγχου, περιοχές σταθ΅ών και συντήρησης, VFR/IFR κυκλοφοριακά πρότυπα και κανόνες
χρήσης, VFR κανόνες για περιορισ΅ένη ορατότητα και αποστάσεις από τα σύννεφα.
• Λοιπός Εναέριος Χώρος: Περιορισ΅ένης κυκλοφορίας, επικίνδυνος, και απαγορευ΅ένος.
3. Πηγές Πληροφόρησης: Χάρτες ICAO, εκδόσεις, εγχειρίδια, NOTAMs. Που τις βρίσκου΅ε. Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας, Υπηρεσίες Πληροφόρησης, τοπικά αεροδρό΅ια και αερολέσχες - σω΅ατεία, σχολές.
4. Κανόνες Προτεραιότητας για Αλεξίπτωτα Πλαγιάς και Αιωρόπτερα: Γενικοί, Πτήσεων σε ∆υνα΅ικό και σε Θερ΅ικά.
5. Λοιποί Νό΅οι και Κανόνες, όπως εφαρ΅όζονται: Κυβέρνηση, Ελληνική Αεραθλητική Ο΅οσπονδία.
6. Κώδικας Καλής Πρακτικής.

Η καθαυτό Πτήση και Ασφάλεια.
1. Επανάληψη της θεωρίας του 2ου σταδίου.
2. Εκπαιδευτικές συστάσεις και συστάσεις ασφάλειας.
3. Προετοι΅ασία: Ενέργειες και έλεγχοι ρουτίνας, δεύτερος έλεγχος στους κρίσι΅ους παράγοντες.
4. Πτητικές ασκήσεις: Οι απαιτήσεις σε πρακτικές δεξιότητες: Περιγραφή, πρόθεση, διαδικασίες, εκτέλεση, λάθη και κίνδυνοι.
5. Κρίσι΅ες, Επικίνδυνες και Έκτακτης Ανάγκης Καταστάσεις: Αιτιολόγηση, αποφυγή, αναγνώριση, διορθώσεις. Κατάλληλες εκπαιδευτικές ΅έθοδοι (προσο΅οιώσεις).
• Έλεγχος Θόλου στο Έδαφος ΅ε συνθήκες ριπαίου και ισχυρού ανέ΅ου.
Εξάσκηση ανάποδων φουσκω΅άτων (reverse), χρήση ή όχι χιαστών χεριών. Η στροφή από ανάποδα σε ΅προστινή θέση, πότε και πως. Ακύρωση όταν χρειάζεται, αποφυγή συρσί΅ατος.
• Ελλιπείς Τεχνικές Απογείωσης: Λαθε΅ένη χρήση ή λαθε΅ένες οδηγίες στους βοηθούς. Ελλιπής έλεγχος του θόλου. Ελλιπής ταχύτητα και κακός έλεγχος κατευθυντικότητας, κλεισί΅ατα, χάσι΅ο ελέγχου, στροφή προς την πλαγιά.
Είσοδος στο κάθισ΅α.
• Απώλεια Στήριξης: Σε ριπές, αναταράξεις, σε ανοδική κλίση, κοντά στο έδαφος, σε στροφή.
• Συνθήκες: Οριακή άνοδος, ισχυροί άνε΅οι, ριπές, αναταράξεις, ρότορες.
• Ασυνήθιστες Καταστάσεις: Αναταράξεις, ακροβατικά, πτήση κοντά στα νέφη.
• Κρίσι΅οι Ελιγ΅οί: Στροφές 360, γυρνώντας πίσω στην περιοχή ΅ε ανοδικά, πτήση κοντά στο έδαφος, top landings, προσγειώσεις στην πλαγιά, απώλεια στήριξης σε στροφή. Στα΅ατώντας το αρνητικό spin. Ανάκτηση από ΅εγάλα κλεισί΅ατα (συ΅΅ετρικά και ασύ΅΅ετρα), b-lining. Έξοδος από σπειροειδή βύθιση.
• Το ’γνωστο: Με την περιοχή, συνθήκες, πτέρυγα, κάθισ΅α, ελιγ΅ούς, στόχους.
• Σω΅ατικοί και Ψυχολογικοί Παράγοντες: ’γχος, πίεση, εξάντληση, φόβος, ναρκωτικά και αλκοόλ.
• Ελλιπής Αεροναυτοσύνη: Υπερεκτι΅ώντας τις ικανότητές ΅ας, και ή, υποεκτι΅ώντας την περιοχή και τις συνθήκες.
• Απώλεια Προσανατολισ΅ού: Πετώντας ΅ε περιορισ΅ένη ορατότητα.
• Συνδυασ΅οί: Με 2 ή περισσότερους από τους παραπάνω παράγοντες, πολλαπλασιάζεται ο κίνδυνος ατυχη΅άτων.
• Ελιγ΅οί Έκτακτης Ανάγκης: Χρήση του Εφεδρικού. Προσθαλασσώσεις, προσγειώσεις πάνω σε δένδρα, ανώ΅αλο έδαφος, περιοχή ΅ε ε΅πόδια,
ηλεκτροφόρα καλώδια.
• Ατυχή΅ατα: Βοήθεια και αναφορές.

Πρώτες Βοήθειες:
Επανάληψη της θεωρίας του 2ου σταδίου. Σε συ΅φωνία ΅ε τις συστάσεις αρ΅οδίων.

PARA PRO 3ο Στάδιο, Απαιτήσεις Πρακτικών ∆εξιοτήτων:
1. Εξέταση: Οι ελιγ΅οί του 2ου σταδίου να έχουν αφο΅οιωθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο.
2. Σχεδιασ΅ός: Η διαδικασία για πτήση, υλοποίηση σχεδίου πτήσης.
3. Προετοι΅ασίες: ’πλω΅α του θόλου, δέσι΅ο στο κάθισ΅α, ρυθ΅ίσεις, έλεγχοι πριν την πτήση.
4. Επίγειος έλεγχος θόλου: Έλεγχος, βοήθεια, σωστή διαδικασία.
5. Απογειώσεις ΅ε άνε΅ο: Με βοήθεια, διαδικασία, οδηγίες, θέση ετοι΅ότητας.
Τελικοί έλεγχοι. Ταχύτητα και κατεύθυνση. Θέση πτήσης.
6. Ελιγ΅οί Ελάχιστου Ρυθ΅ού Βύθισης: Έλεγχος ταχύτητας, συγχρονισ΅ένες στροφές, ελάχιστη απώλεια ύψους, απουσία δειγ΅άτων για κατάσταση απώλειας στήριξης.
7. Ασκήσεις ∆ιορθώσεις Ανέ΅ου - Ελιγ΅οί σε ανοδικές ζώνες: Οκτάρια, διορθώσεις για wind drift, στροφές και αντίθετη πορεία. Πιλοτάροντας ανάλογα ΅ε την δια΅όρφωση του εδάφους και την εναέρια κυκλοφορία, έχοντας καλή εικόνα της περιοχής.
8. Στροφές 360 Μοιρών: Κανονική ταχύτητα και ταχύτητα στον ελάχιστο ρυθ΅ό βύθισης, αριστερά δεξιά, ΅ε ελαφριά ΅έχρι ΅έτρια κλίση, χωρίς προειδοποιητικά ση΅άδια απώλειας στήριξης. ( Ασφαλές ύψος και απόσταση από το έδαφος).
9. Απώλεια Στήριξης (Stall): Από την ταχύτητα του ελάχιστου ρυθ΅ού βύθισης και πετώντας ίσια. ( Ασφαλές ύψος και απόσταση απο το έδαφος). Να δοκι΅αστεί ΅όνο παρουσία του εκπαιδευτή, ΅ε ασύρ΅ατη επικοινωνία, εξοπλισ΅ένοι ΅ε εφεδρικό και πάνω από υδάτινη έκταση. B-line: η δύνα΅η που χρειάζεται για να εκτελεστεί, αποφυγή deep stall στην επαναφορά της πτέρυγας, αφήνοντας απότο΅α τους ι΅άντες.
10. Μπροστινά Κλεισί΅ατα: 20-30% στην ΅ία πλευρά και ΅ετά και στις δύο. ( Ασφαλές ύψος και απόσταση από το έδαφος). Σταδιακά τραβώντας αρχικά ΅ια αρτάνη των Α-ι΅άντων, ΅ετά 2, 3, 4. Χρησι΅οποίηση αντίθετης στροφής ΅ε το σώ΅α. Έξοδος τρο΅πάροντας.
11. ∆υνα΅ικό: Είσοδος, στροφές και ελιγ΅οί σε άνοδο, διορθώσεις και βαθ΅ός διόρθωσης, χωρίς προειδοποιητικά ση΅άδια απώλειας στήριξης.
12. Προσεγγίσεις και προσγειώσεις Ακρίβειας: Με ασφάλεια και ΅έσα σε προσχεδιασ΅ένη έκταση από τον εκπαιδευτή.

PARA PRO 3ο Στάδιο, Απαιτήσεις Ε΅πειρίας:
1. Ελάχιστος αριθ΅ός επιτυχών πτήσεων: 60. Συνολικές ώρες πτήσης: 10.
2. Πτήσεις σε τουλάχιστο 5 διαφορετικές περιοχές, από τις οποίες οι 3 σε ηπειρωτική περιοχή.
3. Τουλάχιστο 3 πτήσεις και 2 ώρες πτήση ΅ε συνθήκες ανοδικών και επιπλέον 4. οι απαιτήσεις του Κανονισ΅ού Λειτουργίας για το επίπεδο αυτό.

PARA PRO 3ο Στάδιο, Απαιτήσεις Αεροναυτοσύνης:
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει πειστεί ότι ο ΅αθητής ΅πορεί να φροντίσει την προσωπική του ασφάλεια καθώς και των τρίτων, ΅έσα στους ισχύοντες νό΅ους και κανονισ΅ούς, συστάσεις και κώδικα καλής πρακτικής, ενώ ενεργοποιείται ΅όνος.

Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation