Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation

PARA PRO, 4ο ΣΤΑ∆ΙΟ

ΠΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ΠΙΛΟΤΟΣ (Π)

Πτήση σε θερ΅ικά νοείται η πτήση σε απαιτητικές συνθήκες ανοδικών, σε οριακές, δυνατές ή ΅ε αναταράξεις συνθήκες θερ΅ικών, παρα΅ονή σε αυτά, waves.


Ασκήσεις ακριβείας από τον expert του ειδους.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Ο στόχος αυτού του σταδίου είναι να κατοχυρώσει ότι ο Πιλότος ΅πορεί ΅ε ασφάλεια να πετάξει σε συνθήκες θερ΅ικών, όπως επίσης και να είναι εκτεθει΅ένος σε πίεση όπως, επιδείξεις, αγώνες.
Αυτό το Στάδιο έχει σαν λέξεις κλειδιά τις οριακές καταστάσεις και τις αναταράξεις. Ο πιλότος θα πρέπει να είναι προετοι΅ασ΅ένος να λειτουργεί κοντά στα ασφαλή όρια πτήσης τόσο όσο αφορά τον εξοπλισ΅ό όσο και τα προσωπικά του όρια. Παρόλο που κάποιος θα πρέπει να δίνει υψηλά περιθώρια ασφάλειας τόσο όσο αφορά τον εξοπλισ΅ό όσο και τον ίδιο τον πιλότο, θα πρέπει να είναι προετοι΅ασ΅ένος για την πιθανότητα ότι αυτά τα περιθώρια ΅πορεί να ξεπεραστούν. Μια βαθιά γνώση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, όπως επαναφορά ΅ετά από ασύ΅΅ετρα και συ΅΅ετρικά
κλεισί΅ατα, απώλεια στήριξης, spins, σπειροειδής βύθιση και βίαιες ταλαντώσεις, καθώς και την χρήση του εφεδρικού αλεξιπτώτου είναι ιδιαίτερα ση΅αντική. Επίσης επιτακτική θεωρείται και η βαθιά γνώση των κα΅πυλών επίδοσης και των σωστών πτητικών ταχυτήτων (πολικές ταχύτητας), της χρήσης του επιταχυντή και των περιορισ΅ών του σχεδίου της πτέρυγας και των ορίων φορτίου της.
Το 4ο στάδιο: Απαιτεί την ικανότητα γρήγορων και ακριβών εκτι΅ήσεων των συνθηκών και των καταστάσεων σε συνδυασ΅ό ΅ε την ικανότητα για γρήγορους και ακριβείς ελιγ΅ούς. Θα υπάρχουν καταστάσεις ΅ε ελάχιστο χρόνο για ισορροπη΅ένες αποφάσεις καθώς και λαθε΅ένες αντιδράσεις. Ο πιλότος θα πρέπει να είναι προετοι΅ασ΅ένος έχοντας κάνει προσεκτικό σχεδιασ΅ό. Επίσης θα πρέπει να προηγείται πάντοτε των εξελίξεων, έτσι ώστε σε κρίσι΅ες καταστάσεις η σωστή απόφαση να παίρνεται χωρίς να χάνεται πολύτι΅ος χρόνος. Πρέπει να έχει υψηλά ανεπτυγ΅ένες δεξιότητες και βαθιά γνώση για να επιτύχει την βέλτιστη απόδοση. Ο πιλότος θα πρέπει, συχνά κοντά στο έδαφος και ΅ε αναταράξεις, να έχει αφο΅οιώσει
όλους τους τύπους των στροφών σε συνδυασ΅ό ΅ε χα΅ηλές ταχύτητες, ενώ θα παρατηρεί επιστα΅ένα την κίνηση και το έδαφος.
Αυστηρή προειδοποίηση δίνεται για αποφυγή ακραίων συνθηκών, λόγω των τεράστιων δυνά΅εων που ΅πορεί να ε΅φανιστούν. ’σχετα ΅ε το επίπεδο της ικανότητας και της ε΅πειρίας του Πιλότου ο έλεγχος ΅πορεί εύκολα να χαθεί. ∆ο΅ικές (εξοπλισ΅ού) αδυνα΅ίες ΅πορεί επίσης να ε΅φανιστούν. ∆εν πρέπει να υπερεκτι΅ού΅ε τον εαυτό ΅ας ή τον εξοπλισ΅ό ΅ας. Αν ο πιλότος συναντήσει ισχυρές αναταράξεις, θα πρέπει να αποφύγει τον πανικό όπως και τις απότο΅ες στροφές και την υψηλή ταχύτητα, ΅ια και αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν τις πιθανότητες ο πιλότος
να χάσει τον έλεγχο. Οι ΅έτριες ταχύτητες και η ευθεία κατεύθυνση ή η αλλαγή της ΅ε ΅ικρές κλίσεις της πτέρυγας είναι η σωστή αντι΅ετώπιση των ισχυρών αναταράξεων.
’λλοι κίνδυνοι είναι η απώλεια στήριξης, ΅προστινό κλείσι΅ο και η απώλεια του ελέγχου κοντά στο έδαφος. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι σωστές αντιδράσεις είναι ζωτικής ση΅ασίας. Που ση΅αίνει στην περίπτωση της απώλειας στήριξης, αρχικά να ΅ειωθεί η γωνία προσβολής σηκώνοντας τα χέρια, έλεγχος στην επιτάχυνση της πτέρυγας, ανα΅ονή για σωστή ταχύτητα για ελιγ΅ούς προς αποφυγή της σύγκρουσης. Στην περίπτωση του ΅προστινού κλεισί΅ατος, αυξάνου΅ε την γωνία προσβολής και εάν αυτό είναι επιτακτικό στα΅ατού΅ε όποια τάση για στροφή και τελικά αποφεύγου΅ε την σύγκρουση. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγου΅ε να πετού΅ε ΅όνοι. Οι εκπαιδευό΅ενοι απαγορεύεται αυστηρά να πετούν σε συνθήκες πτήσεων ΅ε θερ΅ικά.
Οι πιλότοι θα πρέπει να κατέχουν άδεια για αυτό το στάδιο για να έχουν το δικαίω΅α να συ΅΅ετέχουν σε επιδείξεις και αγώνες ή οπουδήποτε ΅ε απαιτήσεις αυτού του σταδίου.
Προϋπόθεση για το επό΅ενο στάδιο 5ο στάδιο είναι ο πιλότος να ΅πορεί ΅ε ΅εγάλη ακρίβεια να εκτι΅ά τις συνθήκες για το εάν είναι αποδεκτές σε ότι αφορά την ασφάλεια. Θα πρέπει επίσης να ΅πορεί να αποδείξει ότι ΅πορεί να βρει και να χρησι΅οποιήσει κάθε είδους ανοδικό.

PARA PRO 4ο Στάδιο, Γνωστικές Απαιτήσεις:
Επανάληψη 3ου σταδίου, και ειδικότερα:
Αεροδυνα΅ική:
1. Φορτία G:
• Σε σχέση ΅ε τους ελιγ΅ούς και την ταχύτητα σε αναταράξεις, στροφές και εξόδους από σπειροειδή βύθιση.
• Ενδεδειγ΅ένες ταχύτητες ελιγ΅ών σε αναταράξεις. Σταθερότητα. Πολική ταχύτητας.

Μετεωρολογία:
1. Θερ΅ικά:
• Πότε, πώς και πού. Σταθερότητα σε αντιδιαστολή ΅ε την αστάθεια στον αέρα.
Κύκλος θερ΅ικών.
• Καλύτερες περιοχές θερ΅ικών. Ώρα η΅έρας και τόπου εκδήλωσης.
• Τύποι θερ΅ικών, επικίνδυνες συνθήκες θερ΅ικών, ξηρά θερ΅ικά (blue).
• Ση΅άδια: Νέφη, σωρείτες, ΅ελανό σωρείτες. Squall lines.
2. Συνθήκες wave: κύ΅ατα, αναταράξεις, υψηλά υψό΅ετρα.
3. Επικίνδυνες Συνθήκες: Ισχυρός άνε΅ος. Νέφη, ΅ελανόσωρείτες, ισχυρές αναταράξεις.

Πτέρυγα και εξοπλισ΅ός:
1. ∆ο΅ικά Όρια: Φορτία, ταχύτητες, υψό΅ετρο, ακροβατικά. ∆ο΅ικές αδυνα΅ίες.
2. Σταθερότητα: Προφίλ, στρέβλωση πτέρυγας, σταθερότητα εκκρε΅ούς, επαναφορά ΅ετά από απώλεια στήριξης ή ΅είζονα κλεισί΅ατα.
3. Επιλογή Πτέρυγας: Κατάλληλη κατηγορία για Πιλότους 4ου σταδίου είναι η Standard ή Performance (επιδόσεων, όχι ό΅ως αγωνιστική).

PARA PRO 4ο Στάδιο, Απαιτήσεις Πρακτικών ∆εξιοτήτων:
1. Ελιγ΅οί 3ου Σταδίου, αφο΅οιω΅ένοι, εάν θεωρηθεί αναγκαίο γίνεται η επανάληψη τους.
2. Σχεδιασ΅ός: Η διαδικασία της Πτήσης, σχέδιο Πτήσης.
3. Στροφές 360 ΅οιρών, ΅ε ΅ικρή ως ΅έτρια κλίση, δεξιά και αριστερά.
4. Στροφές 360 ΅οιρών, ΅ε ΅εγάλη κλίση, δεξιά και αριστερά.
5. Στροφές 360 ΅οιρών, επίπεδες ΅ε τον ελάχιστο ρυθ΅ό βύθισης, δεξιά και αριστερά.
6. Πτήση σε ∆υνα΅ικό: Απογείωση και δυνα΅ικό.
7. Πτήση σε Θερ΅ικά: Απογείωση, εντοπισ΅ός θερ΅ικών, είσοδος, άνοδος.
8. Οριακός βαθ΅ός ανοδικού: Απογείωση και πτήση ΅ε ασφάλεια.
9. Ριπές και αναταράξεις: Απογείωση και πτήση ΅ε ασφάλεια.
10. Ελιγ΅οί σύ΅φωνα ΅ε τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.

PARA PRO 4ο Στάδιο, Απαιτήσεις Ε΅πειρίας:
1. Όπως και στο 3ο στάδιο, συν
2. Τουλάχιστο 20 πτητικές ώρες.
3. Τουλάχιστο 5 ώρες πτήσεων σε θερ΅ικά.
4. Τουλάχιστο 5 ώρες πτήσεων σε δυνα΅ικό πλαγιάς.
5. Οι απαιτήσεις του Κανονισ΅ού Λειτουργίας για το επίπεδο αυτό.
PARA PRO 4ο Στάδιο, Απαιτήσεις Αεροναυτοσύνης:
Ο Πιλότος θα πρέπει να θεωρείται ικανός να φροντίσει για την ασφάλειά του καθώς και των τρίτων, ενώ βρίσκεται σε πτήση αυτού του επιπέδου, όπως επίσης και σε επιδείξεις και αγώνες όπου απαιτείται αυτό το επίπεδο.

Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation