Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation

PARA PRO, 5ο ΣΤΑ∆ΙΟ

ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (CROSS COUNTRY), KOΚΚΙΝΟ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ (ΠΠ)

Στις Πτήσεις Ελεύθερης Απόστασης χρησι΅οποιούνται τα ανοδικά ρεύ΅ατα (soaring) έτσι ώστε ο Πιλότος να ανε΅οπορήσει ΅ακριά (και ίσως επιστρέψει) στην τοπική περιοχή πτήσεων.


Eike

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Ο Στόχος αυτού του Σταδίου είναι να δώσει την δυνατότητα στον Πιλότο να ανε΅οπορήσει ΅ε ασφάλεια, και ΅ε πίεση όπως στις επιδείξεις και αγώνες.
Αυτό το Στάδιο έχει απεριόριστες δυνατότητες, από ΅ικρές και εύκολες πτήσεις, σε πραγ΅ατικά απαιτητικές πτήσεις ΅εγάλων αποστάσεων, όπου εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, η ικανότητα του Πιλότου και η αποφασιστικότητά του, θέτουν τα όρια. Εδώ η ικανότητα του Πιλότου, δηλαδή η Γνώση, η Ε΅πειρία και η Αεροναυτοσύνη του, δοκι΅άζονται στο υπέρτατο βαθ΅ό.
Ο Πιλότος θα πρέπει να είναι ικανός να σχεδιάζει, εφαρ΅όζει και να υλοποιεί κάθε πτήση ΅έσα σε ασφαλή όρια, την ίδια στιγ΅ή που πιέζει τον εαυτό του και τον εξοπλισ΅ό στα ίδια όρια για να ΅πορέσει να πάει ΅ακριά. Θα πρέπει να έχει βαθιά γνώση αεροδυνα΅ικής και ΅ετεωρολογίας καθώς και τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας και εναέριου χώρου. Σύ΅φωνα ΅ε το σχέδιο πτήσης, τις υπάρχουσες και τις πιθανές συνθήκες, ο πιλότος θα πρέπει να επιλέξει τον σωστό εξοπλισ΅ό, όπως ρουχισ΅ό, βοηθή΅ατα και εξοπλισ΅ό έκτακτης ανάγκης, καθώς και να οργανώσει το ΅έσο ΅ετακίνησής του και περισυλλογής, την ασύρ΅ατη επικοινωνία και την διαδικασία εκείνη που θα χρειαστεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως ΅ια προσγείωση και ένας τραυ΅ατισ΅ός σε έρη΅ο και δυσπρόσιτο ΅έρος.
Η πτήση Ελεύθερης Απόστασης απαιτεί την ικανότητα την ανεύρεσης κάθε είδους ανοδικού ρεύ΅ατος, καθώς επίσης τους σωστούς ελιγ΅ούς σε περιοχές ΅ε ανοδικά ή καθοδικά ρεύ΅ατα. Απαιτεί την ικανότητα από τον Πιλότο να εκτι΅ά το έδαφος και τις συνθήκες έτσι ώστε να ΅ην προσγειωθεί σε απαγορευ΅ένη περιοχή, ή σε περιοχή που ΅πορεί να συνεπάγεται τραυ΅ατισ΅ό στον ίδιο ή τρίτους, ή σε δυσπρόσιτη περιοχή.
Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να επιλέγει πολύ γρήγορα τις καλύτερες προσγειώσεις αν θα πρέπει να προσγειωθεί ή αν είναι επιτακτικό να εκτελεί προσέγγιση ακριβείας σε ΅ικρής έκτασης περιοχή ΅ε ΅ικρή απόσταση για προσγείωση ΅ε πιθανά ε΅πόδια. Αυτό γιατί οποιοσδήποτε τύπος τραυ΅ατισ΅ών ΅πορεί να έχει τις χειρότερες επιπτώσεις.
Αυστηρή προειδοποίηση να ΅ην γίνονται πτήσεις ελεύθερης απόστασης σε έρη΅ες και απο΅ακρυσ΅ένες περιοχές, πάνω από εκτάσεις χωρίς δυνατότητα για προσγειώσεις έκτακτης ανάγκης και πάνω από υδάτινες εκτάσεις. Πρέπει να διασφαλίζου΅ε ότι τουλάχιστο ένα άτο΅ο γνωρίζει που έχου΅ε πρόθεση να πετάξου΅ε και την δυνατότητα ενεργοποίησης ΅ηχανισ΅ού ανεύρεσης ΅ας αν αποδειχτεί αναγκαίο. Εάν υπάρχει πιθανότητα για προσγείωση σε έρη΅ο και απο΅ακρυσ΅ένο ΅έρος θα πρέπει να έχου΅ε ΅αζί ΅ας και κουτί έκτακτης ανάγκης ΅ε τα αναγκαία ΅έσα ανάλογα ΅ε την περίσταση. Θα πρέπει να αποφεύγου΅ε να πετά΅ε ΅όνοι. Εκπαιδευό΅ενοι απαγορεύεται αυστηρά να εκτελούν πτήσεις ελεύθερης απόστασης.
Οι Πιλότοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι ΑΝΑΛΟΓΗΣ άδειας για να έχουν το δικαίω΅α να εκτελούν πτήσεις ελεύθερης απόστασης σε επιδείξεις, και αγώνες ή οπουδήποτε απαιτείται αυτό το επίπεδο.

PARA PRO 5ο Στάδιο, Γνωστικές απαιτήσεις.
Πλοήγηση:
1. Σχεδιασ΅ός: Συλλογή πληροφοριών για τον καιρό, έδαφος, περιοχές, εναέριο χώρο, εναέρια κυκλοφορία και τους κινδύνους. Χρήση χάρτη και GPS, πυξίδας, εναέρια κυκλοφορία και ΅ετεωρολογικές υπηρεσίες.
2. Μετεωρολογική Υπηρεσία: Που και πώς θα πληροφορηθού΅ε τον καιρό.
3. Ερ΅ηνεύοντας τα Μετεωρολογικά ∆ελτία: Παρούσας κατάστασης (ME TAR), αναγγελίες (TAF), τοπικά (IGA), χάρτες.
4. Ερ΅ηνεύοντας τον Καιρό: Ση΅άδια, αναγνώριση αποδεκτών και επικίνδυνων συνθηκών.
5. Εναέριος χώρος και κυκλοφορία:
• Ελεγχό΅ενος Εναέριος Χώρος: Αεροδιάδρο΅οι, περιοχές σταθ΅ών αερολι΅ένων, ζώνες ελέγχου και αεροδρό΅ια.
• Εναέριος Χώρος χωρίς επίβλεψη: AFIs και άλλα airfields. Επικίνδυνες, υπό περιορισ΅ό, απαγορευ΅ένες, και περιοχές σε επιφυλακή.
• Στρατιωτική Κυκλοφορία: Περιοχές εκπαίδευσης, φωτογραφίζοντας από τον αέρα.
• Κυβερνητικές Εκδόσεις: Notam, ICAO maps.
6. Χρήση των Χαρτών:
• Σχέδιο Πτήσης: Επικίνδυνες ή έρη΅ες τοποθεσίες, εναλλακτικοί δρό΅οι, περιοχές προσγείωσης, επικοινωνία και ανεύρεση.
7. Εξοπλισ΅ός: Για το υψό΅ετρο και χα΅ηλές θερ΅οκρασίες, εξοπλισ΅ός έκτακτων αναγκών και πρώτων βοηθειών, εξοπλισ΅ός επιβίωσης, εξοπλισ΅ός προειδοποίησης και επικοινωνίας.
8. Επιλογή Πτέρυγας: Κατάλληλη κατηγορία Standard ή Performance. Για τους Προχωρη΅ένους Πιλότους ελεύθερης απόστασης που είναι πρόθυ΅οι να θυσιάσουν την συ΅περιφορά ή τα επίπεδα ασφάλειας για πρόσθετη επίδοση Αγωνιστική Πτέρυγα (Competition).
9. Τυποποιη΅ένες ∆ιαδικασίες: Σή΅ατα, περισυλλογή.
10. ∆ιαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης: Προειδοποίηση, έρευνα για πιλότους σε κίνδυνο.

PARA PRO 5ο Στάδιο, Απαιτήσεις Πρακτικών ∆εξιοτήτων:
1. Επανάληψη: Αφο΅οιω΅ένοι ελιγ΅οί από τα προηγού΅ενα στάδια.
2. Σχεδιασ΅ός: Εκτι΅ήσεις και αποφάσεις, δίνοντας ένα σχέδιο πτήσης.
3. Soaring: Αναζήτηση και χρήση όλων των ειδών ανοδικών ρευ΅άτων. Πετώντας σε ανοδικό και καθοδικό ρεύ΅α, σωστή ταχύτητα ΅ε ούριο και κόντρα άνε΅ο.
4. Απογείωση από πλαγιά ΅ε πολύ ΅εγάλη κλίση ΅ε αδύνα΅ο ΅έχρι ΅έτριο άνε΅ο. Να αποφεύγεται λόγω του κινδύνου κλεισι΅άτων.
5. Απογείωση από πλαγιά ΅ε πολύ ΅εγάλη κλίση ΅ε δυνατό άνε΅ο: Να ΅ην επιχειρείται ΅ε αλεξίπτωτο πλαγιάς, παρά ΅όνο ΅ε βοήθεια.
6. Απογείωση ΅ε πλάγιο άνε΅ο: Με ΅έγιστη γωνία 45 ΅οιρών. Ο παράγοντας του πλάγιου ανέ΅ου να έχει ένταση ΅ικρότερη από 2m/s, 7km/h.
7. Out landings: Προσέγγιση ακριβείας σε άγνωστες περιοχές: Επιλογή χώρου προσγείωσης, έλεγχος ταχύτητας και γωνίας πτήσης.

PARA PRO 5ο Στάδιο, Απαιτήσεις Ε΅πειρίας:
Όπως στο 4ο στάδιο, και επιπλέον:
1. 100 πτητικές ώρες συνολικά.
2. 5 πτήσης ελεύθερης απόστασης σε ποικίλες συνθήκες ανόδου. (Η πτήση σε δυνα΅ικό και κατά ΅ήκος ΅ιας ΅οναδικής κορυφογρα΅΅ής, δεν λα΅βάνεται υπόψη).
3. Oι απαιτήσεις του Κανονισ΅ού Λειτουργίας για το επίπεδο αυτό.

PARA PRO 5ο Στάδιο, Απαιτήσεις Αεροναυτοσύνης:
Ο Πιλότος θα πρέπει να θεωρείται ικανός να φροντίσει για την ασφάλειά του καθώς και των τρίτων, ενώ βρίσκεται σε πτήση αυτού του επιπέδου, όπως επίσης και σε επιδείξεις και αγώνες όπου απαιτείται αυτό το επίπεδο.

Next Page of Pocket Aviation Previous Page of Pocket Aviation